Eelarvenõukogu ülesanded ja tegevus

Eelarvenõukogu on nõuandekogu, mille ülesandeks on hinnata Eesti eelarvepoliitikat. Eelarvenõukogu hindab riigi makromajandus- ja rahandusprognoose ning järgib eelarvereeglite täitmist riigieelarve seaduses ja Euroopa Liidu õiguses esitatud nõuete kohaselt. 

Selleks eelarvenõukogu
  • avaldab arvamust riigi makromajandusprognooside ja rahandusprognooside kohta, 
  • avaldab arvamust valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta, 
  • avaldab enne eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammi kinnitamist arvamust neis kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta, 
  • kogub ministeeriumitelt, valitsussektori asutustelt ja Eesti Pangalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja selgitusi, 
  • valmistab ette otsuste ja arvamuste kavandeid oma pädevusse kuuluvate küsimuste kohta,
  • teavitab avalikkust oma seisukohtadest riigisiseste eelarvereeglite täitmise ja eelarvepoliitika aluseks olevate majandus- ja rahandusprognooside kohta. 
Eelarvenõukogu loomise õiguslikuks aluseks on Riigikogu riigieelarve seadus. Vastavalt Euroopa Liidu õigusele tuleb sarnased nõuandekogud luua kõigis euroala liikmesriikides. Eelarvenõukogu on oma ülesande täitmisel sõltumatu ega võta vastu juhiseid Eesti Pangalt, valitsuselt või muudelt avaliku või erasektori organitelt. Eelarvenõukogu seisukoha mittearvestamisel põhjendab Vabariigi Valitsus seda avalikult.  

Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt viis korda aastas. Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Selle esimehe, aseesimehe ja neli liiget nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul. 

Eelarvenõukogu hinnangud ja arvamused avaldatakse eelarvenõukogu kodulehel. 

Eelarvenõukoguga seonduvad regulatsioonid: