Kinnitatud Eesti Panga nõukogu  08.04.14 otsusega nr. 3-2 

Eelarvenõukogu põhikiri

I Üldsätted

§ 1. EELARVENÕUKOGU STAATUS JA ASUKOHT

(1) Eelarvenõukogu on sõltumatu nõuandekogu, mille ülesanne on anda hinnang Eesti eelarvepoliitika aluseks olevatele majandusprognoosidele ja jälgida riigisiseste eelarvereeglite täitmist.

(2) Eesti Pank katab eelarvenõukogu põhjendatud tegevuskulud, annab eelarvenõukogu kasutusse viimase tööks tarviliku taustteabe, ruumid ja tehnilised vahendid ning osutab eelarvenõukogule vajalikus mahus asjaajamisteenuseid. 

(3) Eelarvenõukogu nime ingliskeelne tõlge on Fiscal Council

(4) Eelarvenõukogu asukoht on Estonia pst 13, 15095 Tallinn, Eesti Vabariik.

§ 2. Eelarvenõukogu moodustamise õiguslik alus ja põhikiri 

(1) Eelarvenõukogu on moodustatud Eesti Panga seaduse § 42 ja riigieelarve seaduse § 4 alusel.

(2) Eelarvenõukogu põhikiri täpsustab eelarvenõukogu töökorda, selle liikmetele esitatavaid nõudeid, liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aluseid, eelarvenõukogu kulude katmise ja selle liikmete tasustamise reegleid. Eelarvenõukogu põhikirja kinnitab või muudab vastavalt Eesti Panga seaduse § 42 lõikele 4 Eesti Panga nõukogu.

§ 3. Pädevus

Eelarvenõukogu hindab riigi makromajandus- ja rahandusprognoose ning jälgib riigieelarve seaduse 2. peatükis toodud eelarvereeglite täitmist riigieelarve seaduses ja Euroopa Liidu õigusaktides toodud nõuete kohaselt, sealhulgas: 

1) avaldab arvamust riigi makromajandusprognooside ja rahandusprognooside kohta;  avaldab arvamust valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta; 
2) avaldab – eelarvepositsiooni reegleid ja struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimise vajadust arvestades – enne eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammi kinnitamist arvamust eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta; 
3) kogub ministeeriumidelt, valitsussektori asutustelt ning Eesti Pangalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja selgitusi; 
4) valmistab ette otsuste ja arvamuste kavandeid oma pädevusse kuuluvate küsimuste kohta; 
5) teavitab avalikkust oma seisukohtadest riigisiseste eelarvereeglite täitmise ja eelarvepoliitika aluseks olevate majandus- ja rahandusprognooside kohta.

§ 4. Sõltumatus

(1) Eelarvenõukogu on oma ülesannete täitmisel sõltumatu.

(2) Eelarvenõukogu ei võta vastu juhiseid Eesti Pangalt, Vabariigi Valitsuselt ega muudelt avaliku või erasektori organitelt.

II Eelarvenõukogu liikmed

§ 5. Eelarvenõukogu liikmed

(1) Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest, kelle hulgas on eelarvenõukogu esimees ja aseesimees (edaspidi üldistatult ja kontekstist olenevalt ka eelarvenõukogu liige või eelarvenõukogu liikmed). 

(2) Eelarvenõukogu liikmel peab olema: 

1) laitmatu maine; 
2) vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad majandusalal; 
3) eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. 

(3) Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis avaldab või võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.

§ 6. Eelarvenõukogu esimees ja aseesimees

(1) Eelarvenõukogu tööd juhivad eelarvenõukogu esimees ja aseesimees. 

(2) Eelarvenõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees. Kui ka aseesimees on ära, valivad eelarvenõukogu liikmed eneste hulgast eelarvenõukogu esimehe ajutise kohusetäitja. 

(3) Eelarvenõukogu esimees täidab järgnevaid ülesandeid: 

1) esindab eelarvenõukogu avalikkuse ees; 
2) korraldab eelarvenõukogu tegevust; 
3) kutsub kokku eelarvenõukogu istungid ja juhatab neid; 
4) otsustab, kas kutsuda eelarvenõukogu istungitele isikuid, kes ei ole eelarvenõukogu liikmed; 
5) kirjutab alla eelarvenõukogu otsustele ja istungite protokollidele.

§ 7. Eelarvenõukogu liikmete ametissenimetamine ja tagasikutsumine

(1) Eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget nimetab ametisse ja kutsub tagasi Eesti Panga nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul. Eelarvenõukogu esimees, aseesimees ja liikmed nimetatakse eelarvenõukogu koosseisu nimekirja alusel viieks aastaks.
 
(2) Eelarvenõukogu liikme volitused lõpevad tema tagasiastumisel, Eesti Panga presidendi ettepaneku alusel liikme tagasikutsumisel, eelarvenõukogu koosseisu volituste tähtaja lõppemisel, eelarvenõukogu liikme surma korral. 

(3) Tagasiastumisest teatab eelarvenõukogu liige Eesti Panga presidendile vähemalt neli kuud ette. 

(4) Ettepaneku eelarvenõukogu liikme tagasikutsumiseks teeb Eesti Panga president, kui eelarvenõukogu liige: 

1) astub ametisse või teenistusse või on osaline tegevuses, mis Eesti Panga presidendi hinnangul avaldab või võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu sõltumatusele või mainele; 
 2) ei ole rohkem kui poole aasta vältel osalenud eelarvenõukogu töös. 

(5) Eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe või liikme volituste lõppemisel nimetab Eesti Panga nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul tema asemele uue eelarvenõukogu liikme. Lõppenud volitustega eelarvenõukogu liikme asemele nimetatud liikme volitused lõpevad eelarvenõukogu koosseisu volitustega samal ajal.

§ 8. Konfidentsiaalsuskohustus

(1) Eelarvenõukogu liige on kohustatud hoidma talle seoses eelarvenõukogu ülesannete täitmisega teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet tähtajatult salajasena ja mitte kasutama sellist teavet oma erahuvides. 

(2) Konfidentsiaalsuskohustuse täitmise tingimused, vastutuse kohustuse rikkumise eest ja ametipiirangud pärast liikmelisuse lõppemist võib täpsemalt kindlaks määrata Eesti Panga ja eelarvenõukogu liikme vahel sõlmitava lepinguga.

III Töökorraldus

§ 9. Töö korraldamine

(1) Eelarvenõukogu töötab enda kinnitatud aastase tööplaani alusel. 
(2) Eelarvenõukogu tööplaan peab sisaldama vähemalt järgmiste ülesannete täitmise ajakava: 
1) arvamuse avaldamine riigi makromajandus- ja rahandusprognooside kohta; 2) arvamuse avaldamine eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis kajastatud valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärkide kohta; 3) arvamuse avaldamine valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

§ 10. Eelarvenõukogu otsused ja arvamused

(1) Eelarvenõukogu teeb oma pädevuse piires otsuseid ja avaldab arvamusi (edaspidi üldiselt otsus). 

(2) Eelarvenõukogu teeb otsuseid oma tegevuse korraldamiseks. 

(3) Eelarvenõukogu arvamus on avalikkusele, Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatav seisukohavõtt või soovitus, milles eelarvenõukogu annab oma pädevuse piires hinnanguid.

§ 11. Eesti Panga toetus eelarvenõukogu tegevusele

(1) Eesti Pank annab eelarvenõukogule viimase ülesannete täitmiseks vajalikku taustteavet. Eelarvenõukogu tõlgendab Eesti Pangalt saadud teavet iseseisvalt ega ole seotud Eesti Panga pakutavas taustteabes sisalduvate järeldustega. 

(2) Eelarvenõukogu abistab tehniliste ülesannete täitmisel sekretär, kes on Eesti Panga töötaja. Eelarvenõukogu sekretär protokollib eelarvenõukogu istungeid. 

(3) Eesti Panga presidendi nõusolekul võib eelarvenõukogu töösse ajutiselt kaasata Eesti Panga töötajaid, kui see on eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalik ega ohusta oluliselt eelarvenõukogu sõltumatust. 

(4) Eesti Pank võimaldab eelarvenõukogul kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses Eesti Panga ruume ja tehnilisi vahendeid, kui see on asjaolusid arvestades põhjendatud ega too Eesti Pangale kaasa olulisi riske.

§ 12. Eelarvenõukogu õigus saada vajalikke andmeid ja selgitusi

Eelarvenõukogul on õigus saada ministeeriumidelt, valitsussektori asutustelt ja Eesti Pangalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ning selgitusi.

IV Istungid ja dokumendid

§ 13. Istungi toimumise aeg ja koht

(1) Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja eelarvenõukogu tööplaanile, kuid mitte harvem kui viis korda kalendriaastas. 

(2) Eelarvenõukogu istung toimub Eesti Pangas, kui eelarvenõukogu esimees ei ole määranud istungi toimumiseks muud kohta. 

(3) Kui see on asjaolusid arvestades põhjendatud, võib eelarvenõukogu esimees korraldada istungi eelarvenõukogu liikmeid kohale kutsumata tele- või videokonverentsi vormis.

§ 14. Istungi kokkukutsumine

(1) Eelarvenõukogu istungi kutsub kokku eelarvenõukogu esimees. Eelarvenõukogu istung kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuab vähemalt kolm eelarvenõukogu liiget.  

(2) Eelarvenõukogu istungi päevakorra valmistab ette eelarvenõukogu esimees. 

(3) Eelarvenõukogu istungi kokkukutsumise teates tuleb märkida: 

1) istungi toimumise aeg ja koht; 
2) istungi esialgne päevakord; 
3) muud istungiga seonduvad tähtsad asjaolud. 

(4) Eelarvenõukogu istungid on kinnised, kui istungi juhataja ei otsusta teisiti. 

(5) Eelarvenõukogu istungi juhataja võib kutsuda istungile või üksikute päevakorrapunktide arutamise juurde isikuid, kes ei ole eelarvenõukogu liikmed, kuid annavad eelarvenõukogule vajalikku taustteavet. Juurdekutsutud isikud võtavad eelarvenõukogu istungist osa sõnaõigusega. 

(6) Eelarvenõukogu sekretär saadab otsuse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid eelarvenõukogu liikmetele või teeb need veebikeskkonnas eelarvenõukogu liikmetele kättesaadavaks hiljemalt kaks tööpäeva enne istungi toimumist, kui eelarvenõukogu ei otsusta teisiti.

§ 15. Istungi kvoorum

(1) Eelarvenõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt neli eelarvenõukogu liiget.

(2) Eelarvenõukogu liikmed osalevad istungil isiklikult. Isiklikuks osavõtuks on ka osavõtt sidevahendite abil. 

(3) Kui istungi pidamiseks puudub kvoorum, kutsutakse järgmine sama päevakorraga istung kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates esialgse istungi ärajäämisest. 

(4) Eelarvenõukogu tegevuse korraldamist puudutavad küsimused kannab istungitel ette istungi juhataja või tema volitatud isik.

§ 16. Istungite pidamine

(1) Eelarvenõukogu istungeid juhatab eelarvenõukogu esimees. Esimehe äraolekul juhatab istungit aseesimees, aseesimehe puudumisel kohalviibijate hulgast valitud esimehe kohusetäitja.

(2) Lõplik päevakord otsustatakse istungi algul.

§ 17. Eelarvenõukogu otsus

(1) Eelarvenõukogu otsused võetakse vastu eelarvenõukogu istungil.

(2) Eelarvenõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole istungil osalevatest eelarvenõukogu liikmetest. 

(3) Eelarvenõukogu otsus peab sisaldama otsuse nimetust, pealkirja ja numbrit, otsuse tegemise kuupäeva ja otsuse sisu. 

(4) Eelarvenõukogu otsusele kirjutab alla istungi juhataja. Otsus jõustub allakirjutamise hetkel, kui otsuses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

§ 18. Istungi protokoll

(1) Eelarvenõukogu istungit protokollib eelarvenõukogu sekretär või tema äraolekul istungi juhataja määratud protokollija. 

(2) Eelarvenõukogu istungi protokolli kantakse: 

1) istungi number; 
2) istungi toimumise aeg ja koht;
3) istungil osalevate eelarvenõukogu liikmete ja teiste kohalviibivate isikute nimed;  
4) istungi juhataja ja protokollija nimed;  
5) istungi päevakord;  
6) istungi päevakorrapunktide kohta ettekanded teinud isikute nimed ja ettekande sisu lühikokkuvõte;  
7) sisulise arutelu lühikokkuvõte; 
8) istungil vastuvõetud otsused koos hääletustulemustega;  
 9) muud tähtsad istungil käsitletud asjaolud. 

(3) Eelarvenõukogu istungi protokollile lisatakse istungile esitatud dokumendid ning otsuste aluseks olevad dokumendid. 

(4) Eelarvenõukogu otsuse suhtes eriarvamusele jäänud eelarvenõukogu liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse kandmist protokolli või lisada istungi protokollile oma kirjalik eriarvamus. 

(5) Eelarvenõukogu istungi protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija.

§ 19. Eelarvenõukogu otsuste täitmine ja avaldamine

(1) Eelarvenõukogu otsuste täitmist korraldab eelarvenõukogu esimees. 
(2) Eelarvenõukogu arvamused avaldatakse eelarvenõukogu veebilehel.

§ 20. Juurdepääs dokumentidele

(1) Eelarvenõukogu dokumentide vormistamist, säilitamist ja kasutamist korraldab eelarvenõukogu sekretär.

(2) Eelarvenõukogu digitaaldokumentide haldamiseks ja nõuetekohaseks säilitamiseks kasutatakse Eesti Panga dokumendihaldussüsteemi (DHS). 

(3) Eelarvenõukogu dokumentidele on juurdepääs eelarvenõukogu liikmetel ja sekretäril, digitaaldokumentidele ka Eesti Panga DHSi halduril. Muudele isikutele eelarvenõukogu dokumentide avaldamise võimaluse ja ulatuse üle otsustab eelarvenõukogu.

§ 21. Dokumentide säilitamine

(1) Eelarvenõukogu paberdokumentide originaale säilitab eelarvenõukogu sekretär jooksva asjaajamisaasta lõpuni. Seejärel annab ta need üle Eesti Panga arhiivile, kus neid säilitatakse kuni nende säilitamistähtaja lõpuni või Rahvusarhiivile üleandmiseni.  

(2) Eelarvenõukogu digitaaldokumente säilitatakse DHSis kuni nende säilitamistähtaja lõpuni või Rahvusarhiivile üleandmiseni. 

(3) Eelarvenõukogu dokumentide Eesti Panga arhiivi üleandmisel ja säilitamisel lähtutakse Eesti Panga asjaajamises kehtivatest põhimõtetest.

V Rahastamine ja aruandlus

§ 22. Rahastamine

(1) Eelarvenõukogu tegevust rahastab Eesti Pank oma eelarvest. 

(2) Eelarvenõukogu liikmetele makstakse igakuist tasu. Eelarvenõukogu esimehe kuutasu on 15% kõrgemate riigiteenijate kõrgeimast palgamäärast. Teiste eelarvenõukogu liikmete kuutasu moodustab 10% kõrgemate riigiteenijate kõrgeimast palgamäärast. 

(3) Eelarvenõukogu muude kulude suuruse Eesti Panga eelarves kinnitab Eesti Panga president pärast eelarvenõukoguga konsulteerimist põhimõttel, et eraldatavatest vahenditest peab piisama eelarvenõukogu ülesannete sõltumatuks täitmiseks. 

(4) Eelarvenõukogu kulud tasub Eesti Pank oma eelarves selleks ette nähtud summade ulatuses eelarvenõukogu esimehe ettepanekul.

§ 23. Aruandlus

(1) Eelarvenõukogu koostab oma kalendriaasta tegevuse kohta aruande, milles antakse ülevaade eelarvenõukogus arutlusel olnud küsimustest ja olulisematest käsitletud probleemidest. Eelarvenõukogu esimees esitab aruande tutvumiseks Eesti Panga presidendile ja Eesti Panga nõukogule.  

(2) Eelarvenõukogu tegevuse aruanne avaldatakse eelarvenõukogu veebilehel hiljemalt aruandes kajastatavale kalendriaastale järgneva aasta 30. aprillil.