co

Valitsus asub eelarvepositsiooni parandama senisest vähem nõudliku eelarvereegliga 26. september 2023

Valitsus on 2024.‒2027. aasta riigi eelarvestrateegias seadnud eesmärgi, et valitsussektori struktuurne eelarvepuudujääk ei ületaks 1% SKPst. Prognoosi järgi saavutatakse see eesmärk 2025. aastal. Eelarvenõukogu hinnangul ei võimalda tänased kodumaised eelarvereeglid seada struktuurse puudujäägi lõppeesmärki nii madalale ega kavandada lähiaastateks nii väikest eelarvepositsiooni parandust. Seetõttu leidis eelarvenõukogu, et eelarvestrateegias seatud eelarve-eesmärgid ei vasta kehtiva riigieelarve seaduse nõuetele.

Koos 2024.‒2027. aasta eelarvestrateegiaga on valitsus kavandamas kodumaises eelarvereeglis muudatusi, mis jõustuksid juba 2024. aastal. Muudatused tähendaksid seniste nõuete leevendamist, et viia eelarve-eesmärgid vastavusse eelarvereegliga. Kuigi uus eelarvereegel oleks kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega, on eelarvenõukogu kriitiline nii reeglimuudatuse ajastuse kui ka osaliselt selle sisu osas.

Ka vähem nõudliku eelarvereegli järgimine eeldab suuri muudatusi valitsuse tulude ja kulude tänases arengurajas. Järgmise nelja aasta peale kokku nõuaks eelarvestrateegias seatud eesmärkide saavutamine rahandusministeeriumi prognoosi järgi eelarvepositsiooni parandust ligikaudu 3,7 miljardi euro võrra. Selleks sisaldub eelarvestrateegias palju uusi tulu- ja kulumeetmeid, millest osa pole veel välja töötatud.

Lisaks on nii suurtel muudatustel eelarvepoliitikas tagasimõju makromajandusele, kuid vastav põhjalik analüüs eelarvestrateegias puudub. Kordame siinkohal oma varasemat soovitust viia eelarvestrateegia koostamine tagasi kevadesse ja mitte menetleda seda koos järgmise aasta riigieelarvega, mil ajaline surve on palju suurem.

Kokkuvõttes tervitab eelarvenõukogu valitsuse soovi asuda eelarvepositsiooni parandama. Juhime tähelepanu, et 2024. aasta riigieelarve ja riigi eelarvestrateegias aastateks 2024‒2027 seatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgid vastavad riigieelarve seadusele vaid eeldusel, et kavandatavad muudatused kodumaises eelarvereeglis jõustuvad 2024. aastal. Ka seejuures jääb nende eesmärkide saavutamine tugevalt sõltuma uutest, kuid kohati veel sisustamata ja seadustamata eelarvemeetmetest.

Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri on avaldatud siin.

Lisateave:
Andrus Alber
Eelarvenõukogu aseesimees
Tel: 526 1707
E-post: info@eelarvenoukogu.ee